OM ADVOKATKONTORET

Vi yder rådgivning og bistand af høj faglig kvalitet inden for alle dele af familie- og arveretten

Det er afgørende for os, at du som kunde føler dig hørt og får en professionel behandling.

Et rådgivningsforløb hos en advokat er et tillidsforhold, og det er derfor vigtigt, at du føler dig tryg og klædt på efter et samarbejde med os. Vi vil sætte os ind i din konkrete situation og sammen med dig tilrettelægge et samarbejde på det niveau, du har behov for.

Vi lægger STOR vægt på at behandle sagerne effektivt, forståeligt og ikke mindst med indlevelse og empati for dig. Sammen med det juridiske er det menneskelige touch i højsædet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvad det vil koste.

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL KLIENTERNE:

BFA Law følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Alle advokater i BFA Law

  • er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  • er medlemmer af Advokatsamfundet
  • har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Se Forsikrings- og bankoplysninger under Om os.
  • er medlem af Danske Advokater

BFA Law anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

For så vidt angår fast ejendom gælder der særlige regler for indskud, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Louise Bomholtz

Advokat

Lene Bøtcher

Advokat

Cecilie Elisa Dahlstrøm

Advokatfuldmægtig

Jane Honoré Jepsen

Bobehandler

Studenter

Clara Barbesgaard, Freya Engelund og Mads-Emil Ebert Rasmussen